Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājums sākts veidot kopš 1978.gada, kad pie Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzeja tika izveidota Gulbenes filiāle, kurā tika iekļautas arī atsevišķas 1960tajos gados izveidotās Gulbenes pilsētas novadpētniecības istabas vienības. Sistemātisku krājuma veidošana sākās 1982.gadā, kad izveidots patstāvīgs Gulbenes vēstures un mākslas muzejs, no 2009.gada 1.oktobra – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs.
Muzeja krājumu veido pamatkrājums un palīgkrājums. Uz 2018.gada 1.janvāri vienību skaits ir29505. Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā. Tā veidošana, uzskaite, papildināšana, saglabāšana un izmantošana tiek veikta saskaņā ar Muzeju likumu un Ministru kabineta Noteikumiem par nacionālo muzeju krājumu.

Mērķis
Radīt novada iedzīvotājos izpratni un lepnumu par savu novadu, vācot, saglabājot un popularizējot materiālās un nemateriālās kultūrvēsturiskās liecības par Gulbenes novadu un ar novadnieku daiļradi saistīto kultūras mantojumu. Sekmēt radošās daudzveidības procesu attīstību. Veidot kvalitatīvu kultūrvidi, apvienot kultūras mantojumu ar jaunradītām vērtībām.

Uzdevumi
Paplašināt krājuma glabāšanai nepieciešamās telpas.
Nodrošināt muzeja misijai atbilstošu Nacionālā muzeju krājuma pastāvīgu papildināšanu ar valsts iepirkumu programmu palīdzību (KM, VKKF), muzeja budžeta iespējām un piesaistot privāto finansējumu. Veikt krājuma komplektēšanu un dokumentēšanu – krājuma uzskaite, kartotēkas, esības pārbaudes un krājuma novērtēšana, priekšmetu digitalizācija.
Pētīt, apkopot un popularizēt informāciju par notikumiem, personībām, prasmēm un vēsturiskiem procesiem Gulbenes novadā, izmantojot muzeja krājumu – Gulbenes novada vēsture, ievērojamie novada mākslinieki, Gulbenes novada muižas, tautsaimniecības attīstība Gulbenes novadā.
Turpināt informācijas ievadi Nacionālajā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) informācijas sistēmā, saglabājot arī tradicionālo primārās uzskaites kartotēku.
Nodrošināt apstākļus muzeja krājuma saglabāšanai atbilstoši LR Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”.

Krājuma kolekcijas

Muzeja nacionālais krājums raksturo Gulbenes novada administratīvo teritoriju – kurā ietilpst bijušais Gulbenes rajons – Gulbenes pilsētu un 13 pagastus (Druvienas, Beļavas, Līgo, Lejasciema, Lizuma, Rankas, Galgauskas, Stāmerienas, Litenes, Tirzas, Stradu, Daukstu, Jaungulbenes).
Gan krājuma veidošanas, gan pētnieciskā darba gaitā GNVMM mēģina aptvert visu iespējamo laika posmu kopš Gulbenes novads ir cilvēku apdzīvots, t.i., vismaz kopš 2.g.t.p.m.ē., par ko liecina krājuma arheoloģiskā kolekcija. Pamatojoties uz Latvijas vēstures hronoloģiju, cenšamies radīt pilnīgu, laika ziņā nepārtrauktu kopainu par Gulbenes novada vēsturisko attīstību. Tā kā muzeja krājumu pārsvarā veido jauno laiku 2.puses un jaunāko laiku raksturojoši muzeja priekšmeti, tad krājuma hronoloģiskie ietvari ir no 19.gadsimta līdz mūsdienām.
Krājums, saskaņā ar muzeja Nolikumu, tiek glabāts decentralizēti, izvietots trīs ēkās:

  • Pamatēkā Oranžērijā – Gulbenē, Brīvības ielā 10 – lietiskie muzeja priekšmeti(arheoloģija, apģērbi, tekstilijas, nozīmes, ordeņi, numismātika, fotoaparāti, suvenīri, mēbeles utt.), rakstiskie muzeja priekšmeti(dokumenti, iespieddarbi, rokraksti), tēlojošie muzeja priekšmeti(novadnieku gleznas, grafika, dekoratīvi lietišķā māķsla), audio-vizuālie un IT muzeja priekšmeti(stikla plašu negatīvi, fotogrāfijas, fotopastkartes).
  • Teritoriālajā struktūrvienībā Klēts – Gulbenē, Klēts ielā 4 –pamatekspozīcija „Tautsaimniecība” lietiskie muzeja priekšmeti (darba rīki, ierīces un piederumi, sadzīves priekšmeti, tekstilijas),dabas priekšmeti(minerāli, ieži)
  • Krājuma un ekspozīciju telpās – Gulbenes novada Stāmerienas pilī – memoriālā ekspozīcija „Kolorītais Leo Svemps” – lietiskie muzeja priekšmeti (pils interjera priekšmeti), tēlojošie muzeja priekšmeti(gleznas)
Dalies: