Vispārīgie noteikumi

Personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs (turpmāk – GNVMM), nodokļu maksātāja reģ. Nr.90009116327, adrese: Pils iela 3, Gulbene, LV-4401, tālrunis: +371 64471036, e-pasts: muzejs@gulbene.lv. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: ilze.vanaga@gulbene.lv.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par GNVMM personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, apstrādājamo personas datu apjomu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem, datu aizsardzību, kā arī informēt par datu subjekta tiesībām.

GNVMM ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina Erasmus+ programmas īstenošanu pieaugušo izglītības jomā. Līdz ar to GNVMM pienākumos ietilpst Erasmus+ programmas pārvaldība, t.sk. Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma pārvaldība.

Erasmus+ programmu nodrošina sadarbības partneri, tas ir, jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Tas nozīmē, ka GNVMM ar sadarbības partneri slēdz līgumu.

GNVMM attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic, lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu, tāpat kā sadarbības partneri, ar kuriem tiek noslēgts līgums par noteiktas Erasmus+ programmas aktivitātes īstenošanu, ir uzskatāmi par apstrādātājiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Tas nozīmē, ka GNVMM ir uzskatāms par pārzini personas datu apstrādei.

Informācija par Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi ir pieejama šeit: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement un https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Lai GNVMM nodrošinātu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa un programmas īstenošanu, GNVMM apstrādā personas datus saskaņā ar:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2021/888, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ Regulas (ES) 2018/1475 un (ES) Nr. 375/2014;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012;

Personas datu kategorijas, nolūki personas datu apstrādei

GNVMM, lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu un kontroli, ko noteic augstāk norādītās regulas, ir uzskatāma par apstrādātāju. GNVMM kā apstrādātājam ir tiesības apstrādāt šādus personas datus:

 • identifikācijas datus – vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati;
 • īpašu kategoriju personas datus – informācija par invaliditātes (ne) esamību, kā arī funkcionālo traucējumu veidu, tautību, valsts piederību;
 • kontaktinformāciju – piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • ar dalību programmā saistītie dati – par piedalīšanos pasākumos, projektos, pasākumos programmu ietvaros, foto un video materiāli, pieredzes stāsti;
 • dati par izglītību un prasmēm – iegūtā profesionālā kvalifikācija, izglītības iestāde valodu prasmes un cita informācija, kas nepieciešama dalībai Erasmus + programmā;
 • finanšu datus – bankas konta rekvizīti, stipendiju, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;
 • dati, kas nepieciešami statistikai, piem., vecums, apgūtā programma, izglītības iestāde u.c..

Nolūks personas datu apstrādei ir sniegt sabiedrībai informāciju par GNVMM organizētajiem pasākumiem, aktivitātēm, kā arī tos popularizēt, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par Erasmus+ programmām, kā arī citām aktivitātēm, ko koordinē un nodrošina GNVMM.

Lai sasniegtu nolūku GNVMM apstrādā Erasmus+ programmu dalībnieku, ekspertu, sadarbības partneru, GNVMM nodarbināto personas datus (video, foto, intervijās ar GNVMM ietvertie personas dati, personas GNVMM iesniegtie dati u.c.), publicējot GNVMM uzturētajās tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, GNVMM nodrošinot Eiropas Savienības un budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un GNVMM normatīvajos aktos noteiktu uzdevumu (izplatīt informāciju par GNVMM īstenotajām programmām un projektiem) veicot pasākumu un aktivitāšu atspoguļošanu un popularizēšanu.

Ja pasākuma dalībnieks nevēlas, lai viņa fotoattēls un informācija par dalību pasākumā tiek izmantots šim nolūkam, pasākuma dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, informējot GNVMM.

Pasākumu videoierakstu un publicitātes attēlu pieejamībai nav noteikts laika ierobežojums.

Lai GNVMM pierādītu izmaksas par noteikta pasākuma organizēšanu, kas saistīts ar Erasmus+ programmā paredzēta pasākuma organizēšanu, GNVMM apstrādās pasākuma dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, parakstu. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir regulas Nr.2021/817 noteikto pienākumu izpilde.

Personas datu saņēmēji

 • GNVMM var nodot personas datus:
 • apstrādātājiem, kas nodrošina GNVMM informācijas sistēmu uzturēšanu un pilnveidošanu;
 • pasākumu organizētājiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, GNVMM sadarbības partneriem, kas iesaistās Erasmus+ programmas izpildē;
 • auditoriem, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei, Eiropas Komisijai kā pārzinim;
 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī GNVMM tīmekļvietņu uzturēšanu.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Glabāšanas periods

 • GNVMM saistībā ar Erasmus+ programmas īstenošanu saņemtos personas datus un dokumentus glabā atbilstoši Eiropas Komisijas kā pārziņa norādītajam, proti, trīs gadus pēc attiecīgā projekta izpildes.
 • Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par projektu un programmu īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.
 • Ja personas datu apstrāde ir pamatota ar datu subjekta piekrišanu, tad pēc datu subjekta piekrišanas atsaukšanas, GNVMM personas datus neapstrādās.

Datu subjekta tiesības

 • Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie GNVMM:
  • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz personu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, kā arī saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi;
  • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  • prasīt savu personas datu dzēšanu;
  • iebilst savu personas datu apstrādei;
  • prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
  • saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
 • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

Saziņa par personas datu apstrādes jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi GNVMM, ziņojiet par to GNVMM e-pastā: muzejs@gulbene.lv vai sūtiet informāciju GNVMM ERASMUS+ projektu vadītājai uz e-pastu: ilze.vanaga@gulbene.lv, kas izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi.

GNVMM ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Erasmus+ mājaslapas sadaļā “ERASMUS+ privātuma politika”.

Dalies: