Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkā”, Nr. EKII-1.1/2, īstenošanu energoefektivitātes uzlabošanai Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Nr. 5009 “Oranžērija”, tagadējā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkai Pils ielā 3, Gulbenē. Līdz 2028. gada 31. janvārim īstenojot, projektu plānots sasniegt sekojošus rādītājus:

 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa
  vismaz 2 196,63 kg CO2 gadā;
 • enerģijas patēriņu apkurei uz ēku aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas
  beigu termiņa nepārsniedz 56,95 kWh/m2 gadā.

Finansējums:

 • Kopējās attiecināmās izmaksas: 1 058 948,00 EUR
 • EKII finansējums: 900 000,00 EUR
 • Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums: 158 948,00 EUR

Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pasākumi.

 • Ēkas norobežojošo konstrukciju (no iekštelpas puses), cokola, pagrabstāva
  grīdas, grīdas uz grunts un bēniņu pārseguma siltināšana, t.sk. cokola
  dekoratīvās apdares atjaunošanas darbi un jumta seguma nomaiņa.
 • Esošo logu un ārdurvju nomaiņa.
 • Apkures sistēmas (t.sk. siltummezgla un sildķermeņu) atjaunošanas darbi;
 • Iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz LED.
 • Ventilācijas sistēmas pārbūve, uzstādot rekuperācijas iekārtas, lai nodrošinātu
  nepieciešamās klimata prasības telpās.
 • Elektroinstalācijas (t.sk. ēkas zibensaizsardzības) atjaunošanas darbi.

Projektu finansiāli atbalsta Emisijas kvotu izsolīšanas instruments.

Dalies: